ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРЕДАВАНЕТО „ПОСЛЕДНИЯТ ПЕЧЕЛИ“

I. Период на Играта и продължителност на Играта

Предаването/Играта стартира на 07.09.2020 година в ефира на БНТ. Излъчва се в часовия диапазон от 19:00 до 20:00 часа.

II. Описание на Играта и механизъм за участие

"Последният печели" е забавно-познавателно семейно куиз шоу, в което участват четирима играчи. Състои се от три кръга с различни сфери на познанието, в които въпросите са с различна точкова стойност. След всеки кръг отпада по един участник - този, който е с най-малък брой точки до момента. Победител в епизода е участникът с най-много точки след края на трети кръг. Той печели правото да участва и в следващия епизод на играта и играе, докато някой друг не го победи. В началото водещият задава въпрос и този, който отговори пръв правилно, печели правото да избира сфера на познанието и въпрос за определен брой точки. В първи кръг сферите на познанието са 5, като всяка съдържа въпроси с различна стойност - 5, 10, 20 и 40 точки. Играе се до изчерпване на всички въпроси от всички сфери. След края на първи кръг отпада един участник. Останалите трима играят във втори кръг, в който въпросите се задават чрез кратки видеа от "Златния фонд" на Българската национална телевизия. Сферите са пет, като във всяка сфера има по три въпроса с различна стойност - 30, 50 и 80 точки. Играе се до изчерпване на въпросите. След края на втори кръг отпада още един участник. В последния, трети, кръг въпросите са от 6 сфери на познанието. Всяка сфера съдържа по 10 въпроса. Участникът, който до този момент има по-малко точки, печели правото да избира сфера за себе си и сфера за противника. В този кръг се играе за време, като целта е в рамките на 1 минута участникът да отговори на всички въпроси от сферата на познанието, която е избрал или която му се е паднала. Всеки верен отговор добавя 10 точки към актива, като отнема по 10 точки от противника, а всеки грешен - отнема 10 точки, без да добавя точки към актива на противника. Играе се до изчерпване на сферите. Водещият обявява кой от двамата участници е с повече точки и това е победителят в играта.

III. Организатор на Играта и записване за участие

Организатор на играта е „Ес Пи Ви Тенк” ЕООД, със седалище и адрес на управление в гр. София, ж.к. Обеля 2, бл.257, вх.А, ЕИК 204838138.

Всеки желаещ да участва в предаването може да се запише, след като попълни анкетна карта на сайта на Българската национална телевизия - www.bnt.bg. Желаещите да участват се регистрират с името си по документ за самоличност. Регистрация с пълномощно не се допуска. Регистрацията за участие се извършва само по реда, описан в настоящите Правила.

Независимо от случаите посочени в настоящите правила, регистрацията за участие, на който и да е Участник не му гарантира участие в Предаване и не може да се тълкува като гаранция за спечелване на каквато и да е награда.

В Играта могат да участват само пълнолетни физически лица, които имат постоянна или временна адресна регистрация в Република България. Участник в Играта не може да бъде юридическо лице.

В Играта не могат да участват служители и работещи в БНТ и членовете на техните семейства, включително лица, служители на спонсорите на предаването /осигуряващи наградите/ и членовете на техните семейства.

IV. Територия

Играта се провежда на територията на Република България.

V. Наградите

В следствие на участието си в предаването участниците могат да получат една или повече награди.

При лично получаване награденият може да получи наградата след представяне на документ за самоличност. В случай, че награденият е непълнолетно лице наградата може да бъде получена от неговите родители или настойници. Срокът за получаването на наградите е до 7 дни след излъчване на предаването. След изтичане на посочения срок награди не се раздават, а награденият губи правото си да изисква получаване на награда. За неполучените награди не се провежда повторен жребий.

Награденият трябва да предостави на организатора писмено съгласие за предоставяне на лични данни, които може да бъдат публикувани на страницата на БНТ, в социалните мрежи https://bnt.bg/news/posledniyat-pecheli-281378news.html или в други средства за масова информация, с цел уведомяване за резултатите от Играта или за получаването на наградата. За непълнолетни лица посоченото съгласие се дава от техните родители или настойници.

Ако спечелилото лице откаже да получи наградата или награденият не приеме или не предостави необходимите данни, ще се счита, че не желае да получи наградата. В този случай организаторът е свободен от каквито и да е задължения по отношение на спечелилото награда лице. Същевременно организаторът получава правото да се разпорежда с наградата по свое усмотрение.

VI. Прекратяване на Играта

Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това на интернет страницата на предаването си и/или на страницата на Българската национална телевизия www.bnt.bg, особено в случай че настъпят материални злоупотреби, недобросъвестно поведение, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.

VII. Отговорност

7.1. Участието на всеки Участник в Играта e изцяло на негов риск и отговорност. Организаторът не отговоря за евентуални вреди, причинени при и във връзка с участие в Играта, освен ако е доказано, че са причинени при груба небрежност или умишлено.

7.2. Организаторът не носи отговорност за невъзможност за осигуряване на участие в Играта при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, технически проблеми в мрежата и др.

7.3. Организаторът не отговаря:

(а) В случай че Награда не може да бъде предоставена и/или използвана поради невъзможност печелившият Участник и/или негов представител да се яви и получи Наградата в рамките на определените в настоящите Официални правила;

(б) При невъзможност Награда да бъде предоставена и/или използвана поради непреодолима сила, поради нормативни или законови ограничения или каквито и да е други непреодолими обстоятелства, извън контрола на Организатора.

(в) Организаторът не носи отговорност за здравето на Участници, които не са декларирали или са умишлено скрили свое заболяване, което е съществено за тяхното пребиваване в Предаването или в Студиото.

7.4. Организаторът има право, без каквито и да било неблагоприятни последици за Организатора, да изключи от участие в Играта, както и да не предоставя Награда на Участник, за който има данни, че е извършил злоупотреба с технически, програмни или други средства и устройства, с цел неправомерен достъп до системи на Организатора и/или участие в Играта и спечелване на Награда, и/или е действал недобросъвестно и/или по друг начин е нарушил тези Правила.

7.5. С регистрацията и участието си в Играта Участникът декларира, че отговаря на условията за участие и има право валидно и неограничено да извършва всички действия във връзка с участието си в настоящата Игра.

7.6. Играта не е хазартна, по смисъла на Закона за хазарта, а е тип викторина. Закупуването на стоки или услуги или какъвто и да е залог не е условие за участие в Играта.

VIII. Защита на личните данни

8.1. С участието си в Играта участниците декларират и се съгласяват, че предоставят личните си данни доброволно, като необходимо условие за участие в Играта, както и за ползване на правата, които могат да придобият с участието си в нея и предоставят изричното си съгласие, организаторите да обработват предоставените от тях лични данни за нуждите на Играта, както и се съгласяват, че в случай на получаване на награда техните имена биха могли да станат публични и да бъдат използвани в аудио, печатни или видео материали на Организатора.

8.2. Организаторът е надлежно регистриран администратор на лични данни в Комисията за защита на личните данни и има право да обработва и съхранява предоставените лични данни в съответствие със Закона за защита на личните данни и приложимите норми на българското законодателство, както следва:

8.3. Организаторът събира, обработва и съхранява лични данни на всички участници в кастинга, дали съгласие за това, за участие за кастинг, както и за одобрените след кастинг, за процеса на снимки на Предаването.

8.4. При извършването на подбор и кастинг за Предаването, Организаторът може да събира следните видове данни – имена, адрес, телефон, e-mail, образование, месторабота, местоживеене, роднински връзки, снимка, видео, дата на раждане, прякор, град на раждане, семейно положение;

При участие в Предаването – ЕГН и банкова сметка.

Срок на съхранение на събраните лични данни:

- за участниците в подбора и кастинга – до три години (при получено съгласие);

- за участниците в Предаването и снимачния процес – до десет години, считано от премиерното излъчване на епизода с участието на участника.

8.7. Организаторът съхранява и използва информацията както е необходимо, за да отговаря на бизнес и правни задължения, за разрешаване на спорове, защита на активи и легитимни интереси и за изпълнение на споразумения.

Събраните лични данни не се предоставят на трети страни, освен правоприлагащи държавни органи в Европейския съюз.
Организаторът не използва софтуерни системи, които взимат автоматизирани решения за Участниците, както и не прави профилиране при обработката им на личните данни.
Организаторът спазва приложимите закони за защита на личните данни в Европейското икономическо пространство, които ако са приложими към кандидат-участник или към участник. Кандидат Участникът или Участникът имат право:

На информация съгл. чл. 15 от ОРЗД относно личните данни, които биват обработвани;
На коригиране и попълване на данни съгл. чл. 16 от ОРЗД, ако тяхното съдържание е неправилно или непълно;
На изтриване без ненужно забавяне на техните лични данни, когато е приложимо някое от подробно посочените в чл. 17 от ОРЗД основания за това;
На ограничаване на обработването, когато е налице една от посочените в чл. 18 от ОРЗД предпоставки;
На възражение по чл. 21 от ОРЗД срещу обработване на техните лични данни, което възражение произтича от основания, свързани с конкретна ситуация;
На преносимост на данните, когато е налице една от посочените в чл. 20 от ОРЗД предпоставки;
Право на подаване на жалба до компетентния надзорен орган във връзка с обработката на лични данни, а именно - Комисията за защита на личните данни.
Доколкото обработката на лични данни се основава само и единствено на съгласие, Участнакът има право да го оттегли по всяко време. В този случай, Организаторът ще преустанови обработката на лични данни, която се базира само на даденото съгласие незабавно.

IX. Съдебни спорове

Всеки спор между Организаторите на Играта и участници в същия се решава по взаимна договорка. При невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентните съдилища в България.

X. Права и задължения на Участниците

Участниците се задължават да не извличат чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени на Фейсбук страницата на БНТ (Фейсбук страницата на Играта) и по този начин да не създават собствена база данни в електронен или друг вид.

Участниците се задължават да не се представят за друго лице, от което не са оправомощени да представляват, или по друг начин да заблуждават трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група лица.

XI. Правна рамка

Настоящата Игра, участието в нея на отделните лица и провеждането й, се регламентират от тези правила. Ако някоя от разпоредбите на настоящите Официални правила стане невалидна по силата на съдебно решение, останалата част от Официалните правила остава в сила.

Организаторът на Играта може да не допусне участник в Играта, в случай че действията на участника нарушават разпоредбите на настоящите правила, създават отрицателен имидж на Организатора или по някакъв начин са в ущърб на Организатора, или в други основателни случаи. Независимо от факта, че участникът не е допуснат същия е изцяло отговорен за действията си, както е отговорен и за щети, причинени на Организатора в следствие на неговото действие и/или бездействие.

В случай на промяна, спиране и/или прекратяване на Играта от Организатора поради каквато и да е причина, Организаторът не носи никаква отговорност пред участниците и същите нямат право на съдебни искове към него и се отказват от всякакви евентуални искове срещу него.

Организаторът, доколкото няма обективната възможност и задължение и не контролира участниците, не отговаря за евентуалното нарушаване от тяхна страна или в следствие на техни злоумишлени и противоправни действия и/или бездействия на Официалните правила, както и всички други изисквания от страна на Организатора за участие в Играта.

Организаторът ще следи и може да премахва всяко мнение на участник, съдържащо обиди и квалификации на расова, религиозна, полова, етническа основа, както и нецензурни думи и изрази от всякакъв вид. Организаторът има право незабавно да преустанови участието на недобросъвестни лица в Играта. Отказът да се приемат настоящите правила във всеки един етап от участие в Предаването е отказ от участие в игрите и дава право на Организатора да отстрани от участие всеки Участник

Настоящите правила ще бъдат достъпни на страницата на предаването - https://bnt.bg/news/posledniyat-pecheli-281378news.html. Участвайки в тази Игра, участниците приемат да се ангажират с тези правила и да ги спазват безусловно.

Настоящите правила са в сила от 28.08.2020 година