Стажантски програми

Основната цел на стажа е да бъдат осигурени възможности за придобиване на практически опит от младежи, които завършват висше образование и да се ускори и улесни прехода между образование и заетост.

НЕПОСРЕДСТВЕНИ ЦЕЛИ

 • Да се подпомогне, ускори и улесни прехода на студентите от висшите учебни заведения към реалната работна среда.
 • Да се запознаят студентите с работата в Българската национална телевизия, с дейностите и функциите на нейните звена.
 • Да се даде възможност на младите хора да приложат на практика придобитите знания във висшето училище.
 • Да се усъвършенстват практическите умения на студентите в съответствие с потребностите на пазара на труда.

УЧАСТНИЦИ

За провеждане на стаж в Българската национална телевизия могат да кандидатстват студенти, които учат в български и чуждестранни висши учебни заведения.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ

За да се включите като кандидат за стаж в БНТ, Вие трябва:

- да сте студент/студентка по специалностите в обявените позиции за стажуване;

- да владеете добре чужд език /в зависимост от позицията, за която се кандидатства/;

- да имате добри комуникативни умения;

- да обичате и умеете да търсите решение на проблеми;

- да се адаптирате бързо към промените;

- да управлявате ефективно времето си;

ПРЕДИМСТВА

Включване в екипа на една от най- гледаните телевизии.

Опознаване на спецификата на телевизионното производство.

Прилагане на знанията на практика и развиване на потенциала.

Работа под ръководството на най-добрите професионалисти в Българската национална телевизия.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

Молба / свободен текст/, като се посочи позицията и дирекцията за която се кандидатства, телефон и електронен адрес за контакт.

Автобиография.

Мотивационно писмо.

Документите могат да се подават в деловодството на Българската национална телевизия или по пощата на адрес:

Гр.София, ул. „ Сан Стефано” №29

КАК СЕ ПРОВЕЖДА СТАЖЪТ?

Стажът се провежда при 8-часов работен ден с 30 минути обедна почивка, както следва:

- за стажуващите в дирекциите на ул. „ Сан Стефано” №29 от 9.00ч. до 17.30 часа

- за стажуващите в Националния радиотелевизионен център от 8.30 ч. до 17.00 часа.

По изключение се допуска отсъствия на стажанти с разрешение на наставника.

Стажът е доброволен, неплатен и от него не могат да произтичат искания за застраховки, за покриване на дневни и квартирни разходи, за храна, отпуски, назначения и други аналогични.

Провеждането на стажа се ръководи от наставник, по предварително подготвена програма от наставника.

На успешно завършилите стажа студенти се издава удостоверение.

ПОЗИЦИИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

I.Дирекция „Техника и технологии”:

І. Направление „Производствен апаратно-студиен комплекс”, сектор „Студийни комплекси”.

1. Апаратно-студиен комплекс 1.

1.1. Брой стажанти: двама.

1.2. Период на провеждане на стажа: м.юни-м.септември 2018 г.

1.3. Стажът ще се проведе в Апаратно-студиен комплекс 1, Национален радиотелевизионен център, бул. „Цариградско шосе” № 111

1.4. По време на стажа студентите ще се запознаят с:

- общата функционална схема и технологичната структура на апаратно-студийния комплекс;

- технологичните възможности на отделните аудио, видео и комуникационни технически съоръжения от технологичната структура на апаратно-студийния комплекс;

- оперативното обслужване на техническите съоръжения на различните технологични работни места в апаратно-студийния комплекс;

- технология на производство и реализация на телевизионни предавания в апаратно-студийния комплекс.

1.5. За предложените стажантски места могат да кандидатстват студенти, които се обучават по технически специалности, свързани с радиокомуникационна техника и технологии, аудио и видеотехника, цифрова обработка на сигнали, аналогова и цифрова схемотехника.

2. Апаратно-студиен комплекс 4.

2.1. Брой стажанти: един.

2.2. Период на провеждане на стажа: м.юни-м.септември 2018 г.

2.3. Стажът ще се проведе в Апаратно-студиен комплекс 4 – ул.”Сан Стефано” № 29.

2.4. По време на стажа студентите ще се запознаят с:

- общата функционална схема и технологичната структура на апаратно-студийния комплекс;

- технологичните възможности на отделните аудио, видео и комуникационни технически съоръжения от технологичната структура на апаратно-студийния комплекс;

- оперативното обслужване на техническите съоръжения на различните технологични работни места в апаратно-студийния комплекс;

- технология на производство и реализация на телевизионни предавания в апаратно-студийния комплекс.

2.5. За предложените стажантски места могат да кандидатстват студенти, които се обучават по технически специалности, свързани с радиокомуникационна техника и технологии, аудио и видеотехника, цифрова обработка на сигнали, аналогова и цифрова схемотехника.

3. Апаратно-студиен комплекс 5.

3.1. Брой стажанти: двама.

3.2. Период на провеждане на стажа: м.юни-м.септември 2018 г.

3.3. Стажът ще се проведе в Апаратно-студиен комплекс 5 – ул.”Сан Стефано” № 29.

3.4. По време на стажа студентите ще се запознаят с:

- общата функционална схема и технологичната структура на апаратно-студийния комплекс;

- технологичните възможности на отделните аудио, видео и комуникационни технически съоръжения от технологичната структура на апаратно-студийния комплекс;

- оперативното обслужване на техническите съоръжения на различните технологични работни места в апаратно-студийния комплекс;

- технология на производство и реализация на телевизионни предавания в апаратно-студийния комплекс.

3.5. За предложените стажантски места могат да кандидатстват студенти, които се обучават по технически специалности, свързани с радиокомуникационна техника и технологии, аудио и видеотехника, цифрова обработка на сигнали, аналогова и цифрова схемотехника.

ІІ. Направление „Производствен извънстудиен комплекс”:

1. Сектор „Подвижни телевизионни станции”:

1.1. „Подвижни телевизионни станции”:

1.1.1. Брой стажанти: двама

1.1.2. Период на провеждане на стажа: 2 юли – 10 август 2018 г.

1.1.3. Стажът ще се проведе в подвижните телевизионни станции на БНТ в Национален радиотелевизионен център, бул. „Цариградско шосе” № 111 и в снимачни обекти в района на град София.

1.1.4. По време на стажа студентите ще се запознаят с:

- общата функционална схема и технологичната структура на съответната производствено-техническа мощност;

- технологичните възможности на отделните аудио, видео и комуникационни технически съоръжения от технологичната структура на съответната производствено-техническа мощност;

- оперативното обслужване на техническите съоръжения на различните технологични работни места в съответната производствено-техническа мощност;

- технология на производство и реализация на телевизионни предавания със съответната производствено-техническа мощност.

1.1.5. За предложените стажантски места могат да кандидатстват студенти, които се обучават по технически специалности, свързани с радиокомуникационна техника и технологии, аудио и видеотехника, цифрова обработка на сигнали, аналогова и цифрова схемотехника.

1.1.6. Важно е кандидат-стажантите за тази позиция да бъдат уведомени, че стажът се провежда в реална производствена среда при работа на открито и свързана с по-голямо физическо натоварване.

1.2. „Подвижни видеомагнетофонни станции”:

1.2.1. Брой стажанти: един

1.2.2. Период на провеждане на стажа: 2 юли – 10 август 2018 г.

1.2.3. Стажът ще се проведе в подвижните видеомагнетофонни станции на БНТ в Национален радиотелевизионен център, бул. „Цариградско шосе” № 111 и в снимачни обекти в района на град София.

1.2.4. По време на стажа студентите ще се запознаят с:

- общата функционална схема и технологичната структура на съответната производствено-техническа мощност;

- технологичните възможности на отделните аудио, видео и комуникационни технически съоръжения от технологичната структура на съответната производствено-техническа мощност;

- оперативното обслужване на техническите съоръжения на различните технологични работни места в съответната производствено-техническа мощност;

- технология на производство и реализация на телевизионни предавания със съответната производствено-техническа мощност.

1.2.5. За предложените стажантски места могат да кандидатстват студенти, които се обучават по технически специалности, свързани с радиокомуникационна и компютърна техника, компютърна визуализация и мултимедия.

1.2.6. Важно е кандидат-стажантите за тази позиция да бъдат уведомени, че стажът се провежда в реална производствена среда при работа на открито и свързана с по-голямо физическо натоварване.

2. Сектор „Репортажни телевизионни станции-производство”:

2.1. Брой стажанти: двама

2.2. Период на провеждане на стажа: 2 юли – 10 август 2018 г.

2.3. Стажът ще се проведе в Национален радиотелевизионен център, бул. „Цариградско шосе” № 111 и в снимачни обекти в района на град София.

2.4. По време на стажа студентите ще се запознаят с:

- общата функционална схема и технологичната структура на съответната производствено-техническа мощност;

- технологичните възможности на техническите съоръжения;

- оперативното обслужване на техническите съоръжения;

- технология на производство и реализация на телевизионни предавания със съответната производствено-техническа мощност.

2.5. За предложените стажантски места могат да кандидатстват студенти, които се обучават по технически специалности, свързани с радиокомуникационна техника и технологии, аудио и видеотехника, цифрова обработка на сигнали, аналогова и цифрова схемотехника.

2.6. Важно е кандидат-стажантите за тази позиция да бъдат уведомени, че стажът се провежда в реална производствена среда при работа на открито.

3. Сектор „Художествено и ефектно осветление”:

3.1. Брой стажанти: двама

3.2. Период на провеждане на стажа: 2 юли – 10 август 2018 г.

3.3. Стажът ще се проведе в Национален радиотелевизионен център, бул. „Цариградско шосе” № 111 и в снимачни обекти в района на град София.

3.4. По време на стажа студентите ще се запознаят с:

- видове осветителна техника;

- оперативното обслужване на техническите съоръжения: подбор, транспорт, монтаж и демонтаж на осветителна техника;

- безопасност при работа с осветителна техника;

- видове дейности по време на провеждане на производствено-техническа дейност с осветителна техника;

- осигуряване на паралелно захранване – пресмятане на консумацията на производствените мощности.

3.5. За предложените стажантски места могат да кандидатстват студенти, които се обучават по технически специалности, свързани с електротехника, ел.обзавеждане на промишлени предприятия, електрически централи и мрежи.

3.6. Важно е кандидат-стажантите за тази позиция да бъдат уведомени, че стажът се провежда в реална производствена среда при работа на открито.

II.Направление „Международна дейност, проекти и програми”

1.Брой стажанти – трима

2.Период на провеждане на стажа:

 • първи стажант – юни, юли, август септември 2018 г. – „Проекти и програми” (специалност „Европеистика”, съгласно точка 4);
 • втори стажант – февруари, март, април, май 2018 г. – „Международни прояви” и организиране на събития и международна дейност (специализация „Организация на специални събития” – специалност „Връзки с обществеността”, или международни отношения, международни икономически отношения, филология; журналистика съгласно точка 4)
 • трети стажант- февруари, март, април, май 2018 г. - Евровизионен обмен (специалност: международни отношения, международни икономически отношения, филология, Европеистика.

3.Място на провеждане – направление „Международна дейност, проекти и програми”, сграда на БНТ на „Сан Стефано” 29.

4.Специалности на стажантите:

 • първи стажант – специалност „Европеистика” (с предимство - профил „Медии”), или магистърска програма „Европейски проекти”;
 • втори стажант - специализация „Организация на специални събития” – специалност „Връзки с обществеността” или международни отношения, международни икономически отношения, филология; журналистика;
 • трети стажант - международни отношения, международни икономически отношения, филология; журналистика, Европеистика.
 • първи стажант (за проекти и програми) – участие в дейности по отчитане на европейски проекти в областта на телевизията ( като събиране на документация и видео материали; подготовка на технически отчети); участие в разработване на проекти и работа по европейски програми;
 • втори стажант (за международни прояви) – запознаване с процеса на организиране на международни прояви, както и подготовка участието на телевизионни продукции във фестивали или конкурси за награди; участие в дейности, произтичащи от членството на БНТ в международни организации;
 • трети стажант (за евровизионен обмен) -участие в координация и реализация на предавания, свързани с евровизионен обмен; запознаване с Европейския съюз за радио и телевизия (ЕБУ), дейността и инфраструктурата за предоставяне на услуги на членовете на организацията.

5.Описание на дейностите:

Придобити знания и умения след приключване на стажа:

-Натрупване на първоначални познания, както и осигуряване на база за развитие и обогатяване на знанията относно работата на Европейските институции; запознаване с практиката в областта на международните телевизионни проекти (1ви стажант);

- Запознаване с процеса по организиране на събития (когато БНТ е домакин или партньор); придобиване на практически опит в сътрудничеството с чуждестранни партньорски организации; практически познания за процедурата по участие в телевизионни фестивали(2ри стажант);

- Запознаване с методите за евровизионен обмен(3ти стажант)

6. Задължително изискване – владеене на английски език;

Кампании Виж повече