Апартаментът

“Апартаментът” е риалити с водещ Мартина Вачкова, което стартира на 17 октомври 2011 година по БНТ1. Предаването съчетава два от най-успешните световни формата – класическо тв шоу и риалити.

Апартаментът
За предаването
Всички броеве

“Апартаментът” е риалити с водещ Мартина Вачкова, което стартира на 17 октомври 2011 година по БНТ1. Предаването съчетава два от най-успешните световни формата – класическо тв шоу и риалити.

Предаването е със социалната тематика и интерес към обикновения човек, неговите мечти, проблеми и лична история, но също така залага и на повече женски теми. Зрителите ще видят любимата си водеща Марта като по-действен и силен образ. ”Апартаментът” предлага на зрителите рубриката “Скъпа Марта”, в която отговаря на зрителски писма и сигнали. Вече дълги години зрителите чувстват Марта не просто като телевизионен водещ, а като техен приятел, на когото да споделят своите притеснения и желания. Водещата чете писмата на своите зрители и се опитва да им помага – като се срещне и поговори с тях, като убеди други хора да им помогнат или просто като разбере повече за тях и направи историите им достояние на обществото.

Във всеки епизод на предаването е разказана по една вълнуваща човешка история без клишета и самоцелно търсене на сензация, със стремежа да се докаже, че телевизията може и да помага. Развиват се две паралелни сюжетни линии. Зрителите проследяват историята на главния герой, който се опитва да реши свой проблем или да сбъдне мечта, а Мартина му съдейства да постигне целта. Паралелно с това гостите в студиото коментират случващото се и обсъждат важни и интересни въпроси, свързани с темата на епизода.

"Телевизията може и да помага” – това е основното послание на телевизионния проект “Апартаментът”. Стремежът на екипа на предаването е да превърне този слоган в действителност, съдействайки на своите герои да променят живота си към по-добро пред очите на зрителите. Разбира се, щастливите финали са основната цел на “Апартаментът”, макар създателите на формата да съзнават, че те не винаги са постижими – точно както е в живота.

 ‘Apartamentut’ (English: ‘The Apartment’)

‘Apartamentut’ is a reality show, hosted by Martina Vachkova, which launched on October 17, 2011 on BNT1. The show combines two of the most successful world formats – classical TV show and reality show.

In the new season the show will preserve the social themes and interest in the common man, its dreams, problems and personal story, but will rely on more female topics. Viewers will see their beloved host Marta as a more active and powerful character.

‘Apartamentut’ will offer a new section to viewers, entitled ‘Dear Marta’, who will answer viewer letters and warnings. For years viewers have been accepting Marta not only as a TV host, but also as their friend who shares their concerns and desires. The host will read letters of her viewers and try to help them by meeting and talking to them, convincing other people to help them, or simply learning more about them and making their stories available to the public.

Every episode of the show will tell one exciting human story without clichés and self-serving sensation, trying to prove that television might also help. Again, two parallel story lines will be developed. Viewers will follow the story of the protagonist who tries to solve a problem or bring his dreams true and Martina will help him to achieve the goal. Parallel with this, the studio guests will comment what is happening and will discuss important and interesting issues related to the topic of the episode.

‘Television might also help’ – this is the key message of the TV project ‘Apartmentut’. The goal of the show team is to make this slogan a fact and help players to change their life for the better before the eyes of viewers. Of course, happy endings are the main goal of the show ‘Apartmentut’, though the format creators are aware that happy endings cannot always be achieved – just as the situation is in life.

Contacts:

BNT 1

Sofia 1000, Bulgaria

29 San Stefano Street

Tel:   +359 2 471 85 44

Fax:  +359 2 946 35 45

E-mail: apartamentut@bnt.bg

Phones for contact with guests of the show:

D-r Zlatanova – +359898470056

Doncho Tonev – +359898764868

Brothers Velikovi – Todor and Petar – +359897225789

Ivanka Mladenova – +359898733698

Mustafa – +359878601419

Ivo Ayanski – +359887672950

Tanya Petrova – +359879963332

 ‘Apartamentut’ (English: ‘The Apartment’)

‘Apartamentut’ is a reality show, hosted by Martina Vachkova, which launched on October 17, 2011 on BNT1. The show combines two of the most successful world formats – classical TV show and reality show.

In the new season the show will preserve the social themes and interest in the common man, its dreams, problems and personal story, but will rely on more female topics. Viewers will see their beloved host Marta as a more active and powerful character.

‘Apartamentut’ will offer a new section to viewers, entitled ‘Dear Marta’, who will answer viewer letters and warnings. For years viewers have been accepting Marta not only as a TV host, but also as their friend who shares their concerns and desires. The host will read letters of her viewers and try to help them by meeting and talking to them, convincing other people to help them, or simply learning more about them and making their stories available to the public.

Every episode of the show will tell one exciting human story without clichés and self-serving sensation, trying to prove that television might also help. Again, two parallel story lines will be developed. Viewers will follow the story of the protagonist who tries to solve a problem or bring his dreams true and Martina will help him to achieve the goal. Parallel with this, the studio guests will comment what is happening and will discuss important and interesting issues related to the topic of the episode.

‘Television might also help’ – this is the key message of the TV project ‘Apartmentut’. The goal of the show team is to make this slogan a fact and help players to change their life for the better before the eyes of viewers. Of course, happy endings are the main goal of the show ‘Apartmentut’, though the format creators are aware that happy endings cannot always be achieved – just as the situation is in life.

Contacts:

BNT 1

Sofia 1000, Bulgaria

29 San Stefano Street

Tel:   +359 2 471 85 44

Fax:  +359 2 946 35 45

E-mail: apartamentut@bnt.bg

Phones for contact with guests of the show:

D-r Zlatanova – +359898470056

Doncho Tonev – +359898764868

Brothers Velikovi – Todor and Petar – +359897225789

Ivanka Mladenova – +359898733698

Mustafa – +359878601419

Ivo Ayanski – +359887672950

Tanya Petrova – +359879963332