БНТ обявява конкурс за предавания от независими продуценти

Българската национална телевизия обявява конкурс за подбор на проекти, създадени от независими български продуценти, за следните програмни позиции:

БНТ обявява конкурс за предавания от независими продуценти

1.1. Позиция – седмично развлекателно предаване:

 • жанрови характеристики – да бъде оригинална, българска, развлекателна телевизионна продукция, със забавно-хумористична насоченост;
 • модул – 54 минути ефирно време;
 • програмна позиция, първо излъчване – в съботно-неделна програма на „БНТ 1”, в праймтайм.

1.2. Позиция – състезание/игра:

 • жанрови характеристики – да бъде оригинална, българска телевизионна продукция с образователно-забавен характер;
 • модул – 27 минути или 54 минути ефирно време;
 • програмна позиция, първо излъчване – от понеделник до петък, в следобедно-вечерен пояс по програма „БНТ 1”.

1.3. Позиция – седмично предаване за младежката аудитория:

 • жанрови характеристики – да бъде оригинална, българска телевизионна продукция за знание, технологии и живот в мрежата;
 • модул – 27 минути ефирно време;
 • програмна позиция, първо излъчване – седмично, в часови пояс съобразен с аудиторията по програма „БНТ 1”.

1.4. Позиция –оригинален музикален формат:

 • жанрови характеристики – да бъде оригинална, българска телевизионна продукция с музикална насоченост;
 • модул – в зависимост от концептуалната разработка на класирания проект;
 • програмна позиция, първо излъчване – в зависимост от тематичната насоченост на класирания проект.
  • В конкурса може да участва всяко българско физическо или юридическо лице, надлежно регистрирано по Търговския закон, което организира създаването на предавания, предназначени за излъчване по телевизията и което отговаря на изискванията на §1, т.24 от Допълнителните разпоредби на ЗРТ.
  • Не се допуска до участие в конкурса лице, което има непогасени финансови задължения към БНТ, независимо от правоотношенията, при които е възникнало задължението, както и лице, с което БНТ е ангажирана във висящ съдебен спор, независимо от неговия произход и основания.
  • Не се допускат до участие в конкурса продуценти, които са “свързани лица” по смисъла на българското законодателство с със служители на БНТ и членове на Управителния съвет.

2. Изисквания към кандидатите:

3. Проектите за участие в конкурса трябва да са придружени със следните необходимите документи:

3.1. Сведение за участника- свободен текст;

3.2. Декларация за липса на обстоятелствата по т. 2 - свободен текст;

3.3. Концепция, сценарна и режисьорска експликация;

3.4. Сце­на­рии за 3 (три) издания на предаването;

3.5. Мотивирано ценово предложение, включващо подробен проекто-бюджет (цена на закупуване), с данни за начина на формиране на себестойността на предаването и печалбата на продуцента;

3.6. Виждания за начина на реализация (техническа и творческа) и справка за необходими технически мощности за реализация;

3.7. Кратки творчески биографии на основния реализаторски екип на предаването – сценарист, режисьор, отговорен оператор, изпълнителен продуцент;

3.8. Виждания относно възможностите за спонсориране на предаването, писма за намерение за материална подкрепа от евентуални спонсори (в случай, че такива са налице);

4. Срокът за подаване на проектните предложения е до 1 ноември 2019 г., включително. Всич­ки лица, желаещи да участват и отговарящи на изискванията, следва да депо­зи­рат в Деловодството на БНТ пред­ло­же­ние по съответната позиция (в три еднообразни екземпляра) в запечатан, непрозрачен плик с обозначение на участника,всеки работен ден от 9:00 ч.до 17:00 ч., включително.

5. Няма да бъдат разглеждани документи, които не са подадени в срок или са непълни. Представените предложения не подлежат на връщане на участниците.

6. Българската национална телевизия, съобразно представените предложения и ценови оферти, си запазва правото да проведе конкурса за подбор, като избере проекти, които предлагат най-добри условия и в най-голяма степен отговарят на програмните насоки на БНТ.

Кампании Виж повече