Българската национална телевизия

Адрес: гр. София, ул. "Сан Стефано" 29Тел: 02/ 9 444 999Уебсайт: http://www.bnt.bg/E-mail: gledam@bnt.bgМисията на БНТ е да запази отговорността за изграждане на обществен интегритет, плурализъм, култура и да дефинира гражданското самосъзнание. Важен фактор за успеха на тази мисия е активният контакт със зрителя, който от пасивен наблюдател на телевизионното съдържание се превръща в активен участник и съавтор. Приоритет в дейността на БНТ е не само създаването на продукция за всяка аудитория, но и нейното разпространение на различни платформи и развитието на онлайн услуги. Във фокуса на тези платформи е зрителят – навсякъде, по всяко време, на всяко устройство.

Българската национална телевизия е национален обществен доставчик на аудио-визуални медийни услуги, който осъществява своята дейност на основание Закона за радиото и телевизията (обн. ДВ бр.138/1998 г.)

БНТ осъществява телевизионна дейност и допълнителни услуги по създаване и разпространение чрез електронна съобщителна мрежа за наземно цифрово радиоразпръскване с национален обхват, в съответствие с издадените от СЕМ индивудиални лицензии за доставяне на аудио-визуална медийна услуга:

  • Индивидуална лицензия за доставяне на аудио-визуална медийна услуга с наименование „БНТ 1” № ЛРР-01-3-005-01 от 26.03.2013г.
  • Индивидуална лицензия за доставяне на аудио-визуална медийна услуга с наименование „БНТ 2” № ЛРР-01-3-005-03 от 26.03.2013г.
  • Индивидуална лицензия за доставяне на аудио-визуална медийна услуга с наименование „БНТ HD” № ЛРР-01-3-005-04 от 04.02.2014г.
  • БНТ създава телевизионна програма “БНТ СВЯТ” за разпространение чрез спътник на основание Решение на Министерски съвет № 663/07.12.1998г.
  • Решение за регистрация № 01/01.05.2006г. на Съвета за електронни медии.

Българската национална телевизия създава национални и регионални програми, предавания за чужбина, включително за българите зад граница, предавания, предназначени за българските граждани, за които българският език не е майчин, включително и на техния език.

БНТ създава и разпространява следните програми:

БНТ 1 БНТ 1 – основен национален обществен канал с широко таргетиран политематичен профил, насочен към най-широка аудитория с акценти върху новините, силната публицистика, документалистиката и развлекателните програми за цялото семейство.

БНТ 2 БНТ 2 – Каналът обединява в единна национална мрежа досегашните отделни програми на петте регионални центрове София, Пловдив (БНТ Пловдив), Варна (БНТ Море), Русе (БНТ Север) и Благоевград (БНТ Пирин).

БНТ HD БНТ HD – спортно-развлекателен канал с висока разделителна способност, отразява български и международни спортни събития, в това число и такива, които не са широко популярни. Картината с висока резолюция и във формат на картината 16/9 се приема наземно, както и чрез кабелните и сателитни оператори.

BNT World БНТ свят – политематичен канал, чиято програма се разпространява предимно в чужбина за българските зрители и за чуждестранната аудитория, която се интересува от България.

Българската национална телевизия създава програми и предавания или възлага създаването им на независими продуценти и да участва в съвместни продукции. Създаването на аудио-визуални произведения от независими продуценти се извършва чрез конкурс и сключване на договор с БНТ. Принципите на отношенията и редът за производство на съвместни продукции, за провеждане на конкурси и за сключване на договори с независимите продуценти се уреждат в правилник, приет от управителния съвет.

Продуценти на новини и актуално-публицистични предавания с политическа и икономическа тематика, разпространявани в програмите на БНТ, може да бъде само Българската национална телевизия. В съответствие с изискванията на Закона за радиото и телевизията БНТ предоставя безвъзмездно телевизионно време при поискване програмно време за обръщения на президента на републиката, председателя на народното събрание, министър-председателя, главния прокурор, председателите на Конституционния съд, Върховния административен съд и Върховния касационен съд, за пряко предаване на пленарни заседания по решение на Народното събрание и за излъчване на парламентарния контрол. БНТ предоставя безвъзмездно програмно време за обръщения към вярващите по искане на Българската православна църква и други официално регистрирани вероизповедания. БНТ предоставя безвъзмездно програмно време за предаване на значими религиозни церемонии по реда, описан в предходния член и при наличие на програмна възможност.

Структурата и организацията на дейността на Българската национална телевизия са уредени с Правилник, който регламентира основните функции и задачи на структурните звена в Българската национална телевизия (БНТ).

БНТ е член на Европейския съюз на обществените радио-телевизионни оператори (EBU), Организацията на обществените телевизионни оператори в Европа (CIRCOM Regional), Международната федерация на телевизионните архиви (FIAT).

От 2018 г. БНТ е член на COPEAM – Постоянна конференция на аудио-визуалните оператори от средиземноморския регион.

Кампании Виж повече