РЕГЛАМЕНТ И ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРЕДАВАНЕТО „ТОВА ГО ЗНАМ“

10:40, 17.12.2022

1. Организатор на Играта и записване за участие

Забавно-образователната младежка игра – викторина е съвместна продукция между Българската национална телевизия и „Панда Видеос“ ООД /Panda Videos Ltd/, която се осъществява с официалната подкрепа на Министерство на образованието и науката. Организацията, провеждането и заснемането се извършва от „Панда Видеос“ ООД /Panda Videos Ltd/ със седалище и адрес на управление в гр. София, бул. „Княз Александър Дондуков“ 19, наричана по-долу “Организатор”. Всеки желаещ да участва в предаването трябва да е ученик в 9-и, 10-и или 11-и клас и на възраст между 15 и 17 години.
Всеки желаещ да участва в предаването може да се запише, след като попълни анкетна карта на интернет сайта на Българската национална телевизия www.bnt.bg и предостави попълнена и подписана от родители/попечители декларация, позволяваща му да участва в предаването. Формуляр за декларацията е предоставен за подпис при попълване на анкетната карта на интернет сайта на БНТ. За целите на успешна реализация на играта, Организаторът събира лични данни на участниците – 3 имена, адресна регистрация, подписана декларация за съгласие за участие от родител/попечител, както и телефон за контакт. Личните данни се обработват съгласно Закона за защита на личните данни.
В Играта не могат да участват деца на служители и работещи в БНТ и „Панда Видеос“ ООД /Panda Videos Ltd/, включително деца на служители на спонсорите на предаването /осигуряващи наградите/.

След подадените заявки Организаторът се свързва персонално със заявилите желание за участие с цел прецизно профилиране и правилно групиране на участниците за различните епизоди.

Организаторът носи отговорността да се свърже лично с всички одобрени кандидати. Попълването на формуляр за участие не гарантира участие в предаването. В случай, че бъде поканен за участие, кандидатът трябва да бъде придружен от поне един родител/попечител в деня на снимките на предаването.

2. Описание на Играта и механизъм за участие

Във всеки епизод на предаването участват четирима играчи, които в рамките на 4 нива от играта отговарят на въпроси от различни области. Общият брой подготвени въпроси за едно предаване е 60. Всеки участник отговаря на 12 въпроса в първите три нива, предвидени са и по 3 общи въпроса, имащи за цел да определят последователността на участниците при старта на всяко ниво, както и 20 снимкови въпроса за финалното ниво.
Въпросите във всяко ниво са от различен тип. I ниво - затворен тип (тестови с възможни отговори), II ниво – отворени, III ниво – отворени (БНТ архив) и IV ниво (шампионски кръг) – по снимки. Въпросите от I и II ниво, които спадат в категориите, изучвани като учебни предмети (Математика, Химия и опазване на околната среда, Физика и астрономия, Биология и здравно образование, Български език и литература, История и цивилизации, География и икономика) са съобразени с учебните програми на по съответните учебни предмети за съответните класове, утвърдени със заповеди на министъра на образованието и науката, а в сценария се упоменава в кой клас се изучава материалът от всеки въпрос. Въпросите в останалите категории от I и II ниво (Обичаи и традиции, Спорт, Музика, Култура и изкуство, Логически задачи и др.) се базират на общи, базисни знания по теми, които не влизат в учебните програми на МОН, но имат важно обществено значение и постигане на образователна цел.

Всеки участник стартира играта с пълен набор от 6 живота. В първите три нива от играта участниците не трупат точки за верни отговори, но за сметка на това всеки грешен отговор коства един живот на дадения участник, а визуализациите на банката, на която е позициониран, отчитат загубения живот. За да продължи в следващия кръг/ниво, участникът трябва да има поне един живот. В началото на всяко следващо ниво, участниците в играта получават по един нов живот.

Всеки състезател има право в рамките на първите три кръга да ползва 3 бонуса „Пищов“, с които получава помощ от водещия. В първи кръг „пищовът“ елиминира два от грешните възможни отговори, а във втория и третия кръг участникът получава кратка подсказка за верния отговор от водещия.

Когато участник загуби и последния си живот, има възможност да го възстанови и да оцелее в играта чрез музикален бонус – „Това съм го чувал“. За да получи още един живот, участникът ще чуе 10 секунди от популярна песен и трябва да познае името на песента, изпълнителя и/или да довърши рефрена, пеейки. Само тогава участникът получава допълнителен живот, за да продължи участието си в играта. Музикалният бонус може да се ползва само веднъж от всеки участник по време на цялата игра!

В първо, второ и трето ниво всеки участник отговаря на 3 въпроса, които са разпределени в 3 общи категории, описани по-горе. Първите три нива от играта започват с допълнителен въпрос, който да определени участника, който ще отговаря първи в съответното ниво. Останалите участници отговарят спрямо реда, в който са позиционирани на банките в студиото. Във финалното ниво участниците играят паралелно, като първият, натиснал бутона на своята банка, има право първи да предположи името на лицето от видяната на видео стената снимка.

В първо ниво въпросите са затворени с възможни отговори А), Б), В) и Г) и съобразени с учебните програми на МОН, както и с възрастовата група на участниците. Във второ ниво въпросите са отворени и също съобразени с учебните програми по учебни предмети и класове, както и с общите познания за възрастовата група на участниците. В третото ниво въпросите са онагледени по видео-архива на БНТ и се отнасят към общи, базисни знания по теми, които не влизат в учебните програми на МОН, но имат важно обществено значение и постигат образователна цел.

В шампионското, четвърто ниво, участниците трябва да познаят имената на максимален брой популярни български и световни личности, като видят техни портретни снимки. Снимките се показват на видео-стена, а участникът, който първи натисне бутона на своята банка, има право първи да предположи името на лицето от видяната на видео стената снимка. Всеки верен отговор носи 1 живот, а всеки грешен отговор отнема 1 живот от актива на участника. Ако първият състезател даде грешен отговор, то останалите финалисти имат право да дадат своето предположение отново по метода на най-бързия печели право на отговор. Победител на финала е участникът, успял да натрупа най-голям брой животи в актива си. В случай на равенство между двама или повече финалисти, водещият задава допълнителен въпрос, а първият финалист, дал верен отговор на въпроса, печели надпреварата.

3. Територия

Играта се провежда на територията на Република България.

4. Наградите

Награда получава само победителят в състезанието.

5. Прекратяване на Играта

Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това на интернет страницата www.bnt.bg в случай, че настъпят материални злоупотреби, недобросъвестно поведение, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.

6. Отговорност

6.1. Участието на всеки Участник в Играта e изцяло на негов риск и отговорност. Организаторът не отговоря за евентуални вреди, причинени при и във връзка с участие в Играта, освен ако е доказано, че са причинени при груба небрежност или умишлено.
6.2. Организаторът не носи отговорност за невъзможност за осигуряване на участие в Играта при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, технически проблеми в мрежата и др.
6.3. В случай, че бъдат определени за участие ученици, които живеят извън гр. София, логистичните разходи за тяхното участие в предаването следва да бъдат поети от техен родител/попечител.
6.4. Организаторът не отговаря:
(I) в случай, че Награда не може да бъде предоставена и/или използвана поради невъзможност печелившият Участник и/или негов представител да се яви и получи Наградата в рамките на определените в настоящите Официални правила.
(II) при невъзможност Награда да бъде предоставена и/или използвана поради непреодолима сила, поради нормативни или законови ограничения или каквито и да е други непреодолими обстоятелства, извън контрола на Организатора.
6.4. Организаторът има право, без каквито и да било неблагоприятни последици за Организатора, да изключи от участие в Играта, както и да не предоставя Награда на Участник, за който има данни, че е извършил злоупотреба с технически, програмни или други средства и устройства с цел неправомерен достъп до системи на Организатора и/или участие в Играта и спечелване на Награда, и/или е действал недобросъвестно и/или по друг начин е нарушил тези Правила.
С регистрацията и участието си в Играта, Участникът и неговите родители/попечители декларират, че отговарят на условията за участие и имат право валидно и неограничено да извършват всички действия във връзка с участието си в настоящата Игра и приемат условията на нейния регламент.

Пишете ни
x

Сигнализирайте нередност

и/или

Разрешени формати: (jpg, jpeg, png). Максимален размер на файла (25 MB). Можете да качите максимум 5 файла.

** Тези полета не са задължителни.

captcha Натиснете върху картинката, за да смените генерирания код.
Трябва задължително да въведете кода от картинката
< Назад