БНТ обявява повторен търг с тайно наддаване за определяне на наемател на помещение обособено като „Зъболекарски кабинет”

БНТ обявява повторен търг с тайно наддаване за определяне на наемател на помещение обособено като „Зъболекарски кабинет”

Обявява повторен търг с тайно наддаване за определяне на наемател на помещение – част от недвижим имот, публична държавна собственост, предоставен за управление на Българската национална телевизия, находящо се в Аварийно-диспечерски блок /АДБ/ на територията на НРТЦ на БНТ в гр. София, бул. „Цариградско шосе” № 111, обособено като „Зъболекарски кабинет”, с обща полезна (приходна) площ от 17,00 (седемнадесет) кв.м.

Първоначалната тръжна наемна цена на помещението е в размер на 510,00 лв. (петстотин и десет лева) без включен ДДС

В наемната цена не са включени консумативните разходи за ползване на помещението.

Срокът на наемното правоотношение е 5 години, считано от датата на предаване на помещението за ползване на наемателя.

Тръжната документация се предоставя безплатно на интернет страницата на БНТ, от датата на публикуване на обявата за търга до изтичане на срока за приемане на заявленията за участие.

Депозитът за участие в търга е в размер на 51,00 лв. (петдесет и един лева) и се внася по набирателната сметка на БНТ в БНБ - IBAN: BG03BNBG96613300178901, BIC: BNBGBGSD.

Заявленията за участие в търга, ведно с всички изискуеми документи, посочени в списък (Приложение № 1.1. към заявлението) от тръжната документацията, се приемат до 16:00 часа на 15.09.2022 г. включително. Заявленията се приемат в деловодството на БНТ, ул. „Сан Стефано” № 29, гр. София.

Заявленията се подават от участниците или техни упълномощени представители лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.

Огледи на помещението се извършват с предварителна заявка, на тел: 0882 828 130, лице за контакт – Валерия Павлова.

Търгът ще се проведе на 16.09.2022 г. от 10.00 часа в заседателната зала на етаж 12 в административната сграда на БНТ, ул. “Сан Стефано” № 29 в гр. София.

ЗАПОВЕД

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. - ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1. - СПИСЪК С ИЗИСКУЕМИТЕ ДОКУМЕНТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.2. - НАЕМНА ЦЕНА

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. - ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕН ОГЛЕД

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. - ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЛИПСА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. - ДЕКЛАРАЦИЯ НЕ СЪМ ЛИШЕН ОТ ПРАВОТО

ПРИЛОЖЕНИЕ 5. - СЪГЛАСИЕ С УСЛОВИЯТА НА ДОГОВОРА

Нередности
x

Сигнализирайте нередност

и/или

Разрешени формати: (jpg, jpeg, png). Максимален размер на файла (25 MB). Можете да качите максимум 5 файла.

** Тези полета не са задължителни.

< Назад