Комисия за проверка и селекция на филмови проекти

Комисия за проверка и селекция на филмови проекти, съобразно административно съответствие и допустимост, свикана съгласно чл. 31 от Правилника за реда и условията на продуциране и копродуциране на филми в БНТ

ПРОТОКОЛ

Днес, 26.02.2021 г. в заседателната зала на Дирекция „СТФ-Студия Екран“ в сградата на НРТЦ, се проведе заседание на Комисията за извършване нa проверка на кандидатстващите филмови проекти по редовна конкурсна сесия с програмен период 2021 –2022 г., обявена съгласно решение на УС на БНТ – Протокол № 49 от 28.10.2020 г., сформирана по чл. 31 от Правилника за реда и условията на продуциране и копродуциране на филми в БНТ със Заповед № РД-10-35/27.01.2021 на Генералния директор на БНТ. Комисията извърши проверка на постъпилите конкурсни проекти относно условията за административно съответствие, допустимост и адекватност на бюджетните разходи.
Председател:
Михаил Абаджиев – Дирекция „СТФ-Студия Екран“

Членове:
Борислав Колев – Дирекция „СТФ-Студия Екран“
Красимира Илкова – – Дирекция“ Търговска дейност и комуникации“
Цветанка Георгиева – Дирекция „Икономическа“
Магдалина Златева – Дирекция „Икономическа“


Комисията разгледа общо 42 входирани проекта. В началото на заседанието Комисията насочи вниманието си към проектите, които породиха дискусия по отделни критерии за допустимост както следва:

· „Кръстопивница България“ – ситком, продуцент „Аплауз“ ЕООД – Любомир Нейков ( пореден номер според реда на постъпването на проектите в Дирекция „СТФ-Студия Екран“ - № 17).

При подробно разглеждане на проекта, е установена непълна документация по чл. 24, ал.2, т.8. (подадени 5 от 40 синопсиса) от Правилника за реда и условията на продуциране и копродуциране на филми в БНТ. Продуцентът е уведомен своевременно за липсите, при което имахме уверението, че последните ще бъдат допълнени. Към днешна дата няма постъпили допълнителни документи от продуцента. С оглед на гореизложеното, Комисията не попълва Контролна карта (Приложение 10.10 от Правилника) и не допускапроекта „Кръстопивница България“ в следващият етап на конкурсната сесия.
· „Любов в стара София“ – документален филм дебют, продуцент „Виззарт“ ООД – Цветанка Коева ( пореден номер според реда на постъпването на проектите в Дирекция „СТФ-Студия Екран“ - № 22).

При разглеждане на проекта, е установено несъответствие с формата по позиция № 6 (документален филм дебют с времетраене 27 минути) от обявената от БНТ конкурсна сесия за телевизионни филми. Кандидатстващият проект е с формат 6 епизода по 20 минути, видимо в общия синопсис. Съгласно чл. 31, ал.1 от Правилника за реда и условията на продуциране и копродуциране на филми в БНТ, проектът е в пряка несъвместимост с условията на конкурса, Комисията не попълва Контролна карта (Приложение 10.10 от Правилника) и не допуска проекта „Любов в стара София“ в следващият етап на конкурсната сесия.

· „За теб“ – пълнометражен игрален филм, продуцент Хенд Плейд ООД – Ангел Георгиев Иванов ( пореден номер според реда на постъпването на проектите в Дирекция „СТФ-Студия Екран“ - № 27).

След разглеждане на приложените документи, комисията констатира текст в продуцентската експликация, който гласи, че проектът е спечелил финансиране от Национален Филмов Център за развитие на сценарий и подготовка. В следствие на това при евентуално реализиране на филма, БНТ ще бъде в позиция на копродукция , което е в несъответствие с условията на текущата конкурсна сесия, описани в чл.19, ал.1 от Правилника за реда и условията на продуциране и копродуциране на филми в БНТ (телевизионни филми изцяло финансирани и продуцирани от БНТ). С оглед на гореизложените констатации, Комисията не попълва Контролна карта (Приложение 10.10 от Правилника и не допуска проекта „За теб“ в следващият етап на конкурсната сесия.

· „Войната на буквите“ – Телевизионен сериал екранизация по класически или съвременни български литературни произведения, продуцент Мидуест ООД – Габриел Трайчев Георгиев ( пореден номер според реда на постъпването на проектите в Дирекция „СТФ-Студия Екран“ - № 32).

Кандидатстващият проект е с времетраене 52 минути на серия, което се различава от формата упоменат от БНТ (12 серии по 54 минути). Продуцентът бе уведомен за това несъответствие и внесе в деловодството на БНТ допълнителна декларация с вх. № 10-01-557/22.02.2021 г., в която декларира, че ще спази формата на обявената от БНТ редовна конкурсна сесия по позицията, по която кандидатства. (т. 2 - телевизионен сериал екранизация по класически или съвременни български литературни произведения), въз основа на което Комисията допускапроекта в следващият етап на конкурсната сесия.

· „Фердинанд, Неговото Царско Величество“ - Телевизионен сериал екранизация по класически или съвременни български литературни произведения, продуцент Консепт Студио ЕООД – Кръстьо Стоянов Ламбев ( пореден номер според реда на постъпването на проектите в Дирекция „СТФ-Студия Екран“ - № 12).

Кандидатстващият проект е с времетраене 55 минути на серия, което се различава от формата упоменат от БНТ (12 серии по 54 минути). Продуцентът бе уведомен за това несъответствие и внесе в деловодството на БНТ допълнителна декларация с вх. № 10-01-563/22.02.2021 г., в която декларира, че ще спази формата на обявената от БНТ редовна конкурсна сесия по позицията, по която кандидатства. (т. 2 - телевизионен сериал екранизация по класически или съвременни български литературни произведения), въз основа на което Комисията допускапроекта в следващият етап на конкурсната сесия.

Останалите 37 проекта също бяха обсъдени според заложените критерии във всички точки на контролната карта. Бе констатирано, че отговарят на критериите за административно съответствие и допустимост.

В резултат на проведените дискусии: Комисията допуска следните проекти до обявената редовна конкурсна сесия с програмен период 2021 –2022 г. (според входящия им номер и реда на тяхното приемане в Дирекция „СТФ-Студия Екран“):1. „ЗЕМЯ“ – пълнометражен игрален филм. прод. „Скринийнг имоушънс“- Павлина Ангелова, реж. Николай Тодоров, сц. Николай Тодоров;
2. „ДВЕ“ – пълнометражен игрален филм, прод. „КА Аргос ЕООД“ – Игор Марковски, сц. Таня Шахова, реж. Васил Стефанов;
3. „ИЗБОРЪТ“ – игрален филм – дебют, прод. „Реално и Вълшебно ООД“ - Мирослава Анчева, сц. Славян Йорданов, реж. Любомира Петрова;
4. „ПРЕДСКАЗАТЕЛЯТ“ – Телевизионен сериал екранизация, прод. Дема Филм ООД – Иванка Ковачева, сц. Галина Златарева, Максим Генчев, реж. Максим Генчев;
5. „СЪДИЯТА ИВАН ВАЗОВ“ – Документален филм – дебют, прод. Профотон ЕООД - Цветан Недков, сц. Силвия Недкова, Димитър Геновски;
6. „ЧЕТИРИ ДОСТОВЕРНИ ИСТОРИИ ЗА ЕДНА АБСУРДНА ВЕЧЕР“ – игрален филм – дебют. прод. Мирамар филм ООД - Светлана Танева, сц. Нели Димитрова, Георги Димитров, реж. Георги Димитров;
7. „ПРИКЛЮЧЕНИЯТА НА ГОРОЛОМОВ“ – Пълнометражен игрален филм, прод. Меджик Шоп ЕООД -Георги Николов, сц. Иван Ничев, Юрий Дачев, Татяна Гранитова, реж. Иван Ничев;
8. „НОВА ЗЕМЯ“ – Телевизионен сериал екранизация, прод. Доли Медия Студио ЕООД – Добромир Чочов, сц. Емил Андреев, реж. Станимир Трифонов;
9. „АДВОКАТСКА КАНТОРА“ – Телевизионен семеен сериал, прод. Доли Медия Студио ЕООД – Добромир Чочов, сц. Стефан Тенев, Владислав Чепилов, реж. Стефан Тенев;
10. „СЕМЕЙНИ ВРЪЗКИ” - Телевизионен семеен сериал, прод. АРС ООД – Иван Тонев, сц. Аспарух Николов, реж. Аспарух Николов;
11. „ЧЕТВЪРТЪК“ – Пълнометражен игрален филм, прод. АРС ООД – Иван Тонев, сц. Валентин Гошев, реж. Валентин Гошев;
12. „ФЕРДИНАНД НЕГОВОТО ЦАРСКО ВЕЛИЧЕСТВО“ - Телевизионен сериал екранизация, прод. Консепт Студио ЕООД - Кръстьо Ламбев, сц. Стефан Бакърджиев, реж. Димитър Коцев;
13. „ДЯДО ВЪЛЮ“ – Пълнометражен игрален филм, прод. Бъръ Филм - Владимир Андреев, сц. Георги Дюлгеров, реж. Георги Дюлгеров;
14. „ВРЪЗКА“ – Игрален филм – дебют, прод. Мач Прайм Филмс ООД - Георги Маринов, сц. Пламен Николов, Александра Боишина, реж. Александра Боишина;
15. „ЩАСТИЕ-НЕЩАСТИЕ“ - Телевизионен семеен сериал, прод. Уай Би Ен София - Боряна Пашева, сц. Димитър Горанов, Пламен Кьорлински, реж. Калин Сърменов;
16. „ГОЛЕМАНOFF“ – Пълнометражен игрален филм – прод. Таймлес Прадакшън Груп ООД - Теодора Андрецуди, сц. Съни Сънински, Деян Георгиев, реж. Съни Сънински;
18. „ПРОМЯНАТА“ – Телевизионен сериал екранизация, прод. Инкомс Проджект - Пламен Йорданов, сц. Юрий Дачев, реж. Димитър Шарков;
19. „ТРЪНЧЕ В БОКЛУКА“ – Телевизионен семеен сериал, прод. Канцелария Филм ООД - Светлана Кулева, сц. Юрий Лазаров, реж. Анри Кулев;
20. „12 ИЛИ НЕВЕРОЯТНИТЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НА ПИСАТЕЛЯ КАРДАШЕВ“, Телевизионен сериал екранизация, прод. Премиер Студио Плюс ООД - Николай Мутафчиев, сц. Лъчезар Аврамов, реж. Лъчезар Аврамов;
21. „СМИСЪЛЪТ НА ЖИВОТА“ – Пълнометражен игрален филм, прод. Фри Долфин Студиос ООД - Фиоренца Челла, сц. Мартин Ралчевски, реж. Николай Генчев;
23. „ВСИЧКО ЗА СИНА МИ“ – Телевизионен семеен сериал, прод. Дрийм Тийм Груп - Евтим Милошев, сц. Христина Апостолова, реж. Павел Веснаков;
24. „ОЧИТЕ НА МАЙКИТЕ“ – Телевизионен семеен сериал, прод. Ноу Хау Филмс - Евгени Тренев, сц. Теодора Маринова, Невена Кертова, Георги Иванов, реж. Драгомир Шолев;
25. „ЕДИН РАБОТЕН ДЕН“ – Игрален филм – дебют, прод. Студио Бленд ООД - Методи Евстатиев, сц. Христо Бозаджиев, Веселка Бойчева, реж. Атанас Бончев;
26. „ПАРКИНГ“ – Ситком, прод. Монте Мюзик ООД - Владимир Ампов, сц. Мартин Дамянов, реж. Васил Стефанов, Павлин Иванов;
28. „СЛЕД КОЛУМБ“ – Телевизионен семеен сериал, прод. Таймлес Прадакшън Груп ООД - Теодора Андрецуди, сц. Теньо Гогов, реж. Станислав Тодоров, Стефка Райкова;
29. „ООД“ – Телевизионен семеен сериал, прод. Хирон ЕООД -Даниел Делчунков, сц. Румен Стефанов, реж. Тодор Чапкънов, Орлин Милчев;
30. „СМЯХ И СЪЛЗИ“ – Ситком, прод. Декидис Филмс ЕООД - Елени Декидис, сц. Тодор Велев, Максимилиян Бербелчов, реж. Боя Харизанова, Илина Преянова, Любомир Печев;
31. „ВИНА“ – Телевизионен семеен сериал, прод. ЕТ Оникс - Юри Цолов, сц. Симеон Шварц, реж. Виктор Божинов;
32. „ВОЙНАТА НА БУКВИТЕ“ – Телевизионен сериал екранизация, прод. Мидуест ООД - Габриел Георгиев, сц, Светослав Овчаров, реж. Светослав Овчаров;
33. „ТЮТЮН“ – Телевизионен сериал екранизация, прод. Авеню Филмс ЕАД - Александър Христов, сц. Александър Чобанов, Лило Петров, реж. Виктор Чучков;
34. „КОЙ Е ЩЕФАН“ – Игрален филм – дебют, прод. Фулл Муун Улф ЕООД - Павел Павлов, сц. Цветомир Матев, реж. Цветомир Матев;
35. „БАНДАТА НА МЕЧКИТЕ“ – Телевизионен семеен сериал, прод. Фулл Муун Улф ЕООД - Павел Павлов, сц. Мария Веселинова, реж. Мария Веселинова;
36. „СЛЕДИТЕ В НАС“ – Телевизионен семеен сериал, прод. Дрийм Тийм Груп - Евтим Милошев, сц. Елена Ермова, Дилян Павлов, реж. Павел Веснаков;
37. „ВСИЧКОТО НАВЕДНЪЖ - 1002 НОЩИ“ – Ситком, прод. ИК Свидас ЕТ - Красимир Симеонов, сц. Николай Акимов, реж. Николай Акимов;
38. „КАКВА ПОРЕДНА ФУТБОЛНА ДРАМА“ – Ситком, прод. Би 2 Уай ООД - Александър Кенанов, сц. Любомир Печев, реж. Любомир Печев;
39. „EGOISTE“ – Пълнометражен игрален филм, прод. Прайм Груп Интернешънъл - Цветелин Димитров, сц. Иля Велчев, реж. Иля Велчев;
40. „ЖИВОТО ЗЛАТО НА БЪЛГАРИЯ“ – Документален филм – дебют, прод. Прайм Груп Интернешънъл - Цветелин Димитров, сц. Вилма Стоянова – Карталска, реж. Вилма Стоянова – Карталска;
41. „ЧЕРВЕНО ЗЛАТО“ – Телевизионен сериал екранизация, прод. Брод филм ООД - Надежда Цветкова, сц. Георги Тенев, реж. Мартин Макариев;
42. „КОРОНИ-МОРОНИ“ – Ситком, прод. Нутрика Филмс ЕООД - Владимир Михайлов, сц. Сабина Иванова, Христо Йоргов, реж. Мирослав Димитров.


Председател:
Михаил Абаджиев – Дирекция „СТФ-Студия Екран“ ………………….

Членове:
Борислав Колев – Дирекция „СТФ-Студия Екран“ ………………….
Красимира Илкова – Дирекция“ Търговска дейност и комуникации“ ………………….
Цветанка Георгиева – Дирекция „Икономическа“ ………………….
Магдалина Златева – Дирекция „Икономическа” ………………….

Акценти

Кампании Виж повече